سامان در لالالند

عجیب ولی واقعی

حوادث این روزها بسیار تلخ است اما من می توانم تاب بیاورم از همه شما می خواهم تاب بازی کنید با این روش می فهمانید

بازار

ای کسانی که ایمان آوردید احترام بگذارید اینها سخنانی است که من همیشه می گویم اما در این سرزمین هستند کسانی که تحمل ندارند کسی

سلام

ای کسانی که می فهمید خاموش باشید چون من همیشه هستم پس با هم بودن را جشن می گیریم زیرا او هست که بگوید خاموش