ای کسانی که ایمان آوردید احترام بگذارید

اینها سخنانی است که من همیشه می گویم

اما در این سرزمین هستند کسانی که تحمل ندارند کسی باشد

کسی زنده باشد تا زندگی کند

بنابراین در تلاشند

تا او را از میان بردارند

و او منم به همه می گویم که من همیشه خواهم ماند

پس تلاشتان را تکیه کنید

و دست نگه دارید

از این همه زدن ها و بستن ها

به جایش

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *