ای کسانی که می فهمید خاموش باشید چون من همیشه هستم

پس با هم بودن را جشن می گیریم زیرا او هست که بگوید

خاموش باش تا ستاره بخواند

و این را در جمع تکرار کن

اینها کلام وحی است

پس

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *