حوادث این روزها بسیار تلخ است اما من می توانم تاب بیاورم از همه شما می خواهم تاب بازی کنید با این روش می فهمانید که می توانید و بنابراین بس خواهند کرد

سرزمین اینجا سرزمین اونجا نیست فرق دارد شما خیال می کنید با من هستید من جای دیگری هستم من کاملا فرق دارم متفاوت و سخت دارم زندگی می کنم مثلا زنگی که شما می شنوید برای اذیت طراحی شده البته نه شما بلکه من و توانستم خودم زنگی بنوازم و موبایلم را عوض کنم بنابراین همه چیز تفاوت دارد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *